Ring: 61 40 41 41        Skriv: info@greatdanefund.com          

Politikker

Retningslinjer for udøvelse af stemmerettigheder

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS § 7, stk. 2, nr. 4

Målsætning og udøvelse

Foreningens investeringer placeres i værdipapirer og finansielle instrumenter, som sikrer foreningen et tilfredsstillende resultat i forhold til de fastlagte målsætninger og investeringsstrategier. Investeringerne kan indebære mulighed for at udøve stemmerettigheder.

Såfremt foreningens stemmeret på en generalforsamling i hovedsagelig danske selskaber i konkrete situationer kan være med til at sikre opfyldelsen af foreningens målsætning og strategi, vil den blive benyttet.

Hvis foreningens investeringsstrategi helt eller delvist er baseret på fund-of-funds gennem investeringer i andre investeringsinstitutter (eks. ETF’er) eller investeringsforeninger, relaterer stemmeretten sig til generalforsamlingen i det pågældende institut eller den pågældende forening.

Når der forekommer begivenheder, hvor foreningen efter en konkret vurdering bør udøve dens stemmeret, vil foreningen som hovedregel følge indstillingen fra det pågældende selskab, investeringsinstitut eller investeringsforening. Udgangspunktet er, at ledelsen i selskabet, instituttet eller foreningen varetager aktionærernes og investorernes interesser. Udøvelsen kan ske enten ved aktiv afgivelse af stemme eller fuldmagt eller ved undladelse af at stemme. Det er en mulighed at koordinere udøvelsen af stemmeretten med andre ligesindede investorer.

I de tilfælde, hvor forholdene tilsiger, at der er behov for anden stemmeafgivelse end selskabets, investeringsinstituttets eller investeringsforeningens indstilling, vil der ske en konkret vurdering af, om stemmeretsudøvelsen vil kunne bibringe den forventede virkning. I sådanne situationer kan det i stedet være en mulighed at afhænde aktierne eller beviserne.

Konkrete vurderinger foretages i samråd mellem foreningens investeringsrådgiver og investeringsforvaltningsselskabet, og det vil sædvanligvis være foreningens investeringsrådgiver, som udøver stemmerettigheder på baggrund af fuldmagt meddelt af foreningen.

Foreningens investeringsforvaltningsselskab har af foreningens bestyrelse fået beføjelse til at bemyndige investeringsrådgiveren til under sædvanlige dagsordenspunkter at udøve foreningens stemmerettigheder. I tilfælde af kontroversielle dagsordenspunkter, skal disse forinden forelægges for foreningens bestyrelse.

Disse retningslinjer er offentligt tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Politik for fund governance

Retsgrundlag

Investering Danmarks brancheanbefalinger om fund governance (god ledelse af investeringsforeninger).

Formål

Politikken beskriver foreningernes stillingtagen til efterlevelse af brancheanbefalingerne om fund governance. Anbefalingerne udgør et supplement til den lovgivning, som foreningerne i øvrigt er underlagt, ved at opstille anbefalinger (best practice) for god ledelse.

Anbefalingernes rækkevidde og undtagelser

Bestyrelsen i hver forening under administration har gennemgået anbefalingerne efter et følg-eller-forklar-princip. Det betyder, at bestyrelsen konkret har forholdt sig til, i hvilket omfang foreningen skal efterleve de enkelte anbefalinger, og hvis foreningen ikke følger en bestemt anbefaling, gives der en forklaring på hvorfor.

I de følgende afsnit gennemgår politikken foreningernes efterlevelse af anbefalingerne, og hvorfor der i enkelte tilfælde er truffet en anden beslutning.

Oversigt over anbefalinger

1. Generalforsamling og investorers forhold

1.1 Oplysninger om investorrettigheder

Foreningen tilstræber en let adgang til foreningens dokumenter og investorinformation. Oplysninger om investorrettigheder fremgår af foreningens vedtægter og prospekt. Disse dokumenter kan hentes fra foreningens hjemmeside elle rekvireres ved henvendelse til foreningens administrationsselskab.

1.2 Indflydelse og kommunikation

Ledelsen tilstræber i relevant omfang at fremme aktivt ejerskab, herunder investorernes deltagelse i generalforsamlingen, gennem udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen samt tydeliggørelse af fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen på foreningens hjemmeside ved offentliggørelse af vedtægterne. Hertil er relevant materiale for investorerne, såsom prospekt, vedtægter, års- og halvårsrapporter m.v., gjort tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

Foreningen er tilgængelig for direkte henvendelse fra investorer, herunder ved etableret klageadgang, samt gennem formidlingsaftale med foreningens distributør. Investorerne har endvidere mulighed for at tilkendegive deres holdninger, interesser og synspunkter på foreningens generalforsamling eller ved evt. investormøder.

1.3 Generalforsamling

Ledelsen sikrer, at generalforsamlingen indkaldes i god tid og med information om emner på dagsordenen. Generalforsamlingen indkaldes i henhold til vedtægternes varsel og med oplysning på foreningens hjemmeside. Fristen for at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen fremgår endvidere af foreningens vedtægter, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ledelsen sikrer, at dagsordenen udformes på et lettilgængeligt sprog, og at den gøres tilgængelig for investorerne i overensstemmelse med vedtægterne.

Investorerne har mulighed for via fuldmagter at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen. Fuldmagten skal opfylde vedtægternes krav, og den kan afgives elektronisk, hvis foreningen stiller denne facilitet til rådighed via foreningens hjemmeside.

Foreningens bestyrelse, direktion og revisor deltager i generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen

2.1 Størrelsen af bestyrelsen

Foreningens bestyrelse har en størrelse, der i forhold til foreningens forretningsmodel giver mulighed for en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces. Bestyrelsen overvejer løbende og som minimum årligt, om antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens forretningsmodel.

2.2 Sammensætning

Bestyrelsen vurderer årligt, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Ved denne vurdering spiller foreningens forretningsmodel og strategi en central rolle. Bestyrelsen foretager vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetencer og sagkundskab i forhold til foreningens forretningsmodel bør opdateres.

Bestyrelsen har en proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen gennem inddragelse af behovet for fornyelse og mangfoldighed. Foreningen har en særskilt politik for mangfoldighed i bestyrelsen og inddrager således politikkens måltal for det underrepræsenterede køn, hvis lovgivningen stiller krav herom. Sammensætningen af bestyrelsen følger vedtægternes evt. regler om aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.

Forslag til valg til bestyrelsen fremgår af den offentligt tilgængelige fuldstændige dagsorden til generalforsamlingen. Det er bestyrelsens politik, at opstillede kandidaters kompetencer samt ledelseshverv oplyses i indkaldelsen til generalforsamlingen i form af et cv.

2.3 Uddannelse af medlemmer af bestyrelsen

Når bestyrelsen har nytilkomne medlemmer, modtager disse en introduktion til foreningens afdelinger, herunder investeringsprofil, samt generelle retlige og andre rammer for foreningens struktur, virke og formidling. I forbindelse med den årlige bestyrelsesevaluering foretager bestyrelsen en vurdering af medlemmernes samlede kompetencer og behovet for tilførsel af nye kompetencer.

2.4 Tiden til bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv

Bestyrelsesmedlemmerne er bevidste om de tidsmæssige krav, som bestyrelsesarbejdet stiller, og afsætter tilstrækkelig tid hertil. I relation hertil evaluerer bestyrelsen årligt arbejdet og arbejdsformen i bestyrelsen og vurderer, om sagshåndtering, samarbejde og beslutningsdygtighed har fungeret formålstjenligt.

Formanden gør i sine drøftelser med kandidater opmærksom på erfaringer fra det hidtidige arbejde i bestyrelsen, herunder hvorvidt antallet af andre hverv har vanskeliggjort det enkelte bestyrelsesmedlems varetagelse af foreningens interesser.

2.5 Valgperiode

Vedtægterne bestemmer længden af valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne. Årsrapporten eller foreningens hjemmeside beskriver tidspunktet for medlemmets indtræden, samt om der er tale om årlig genindtræden.

Bestyrelsen har af hensyn til kontinuitet som udgangspunkt ikke fastlagt et maksimalt antal valgperioder, medmindre andet fremgår af bestyrelsens forretningsorden.

3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder

3.1 Politik om aktivt ejerskab

Foreningen har en særskilt politik for aktivt ejerskab og udøvelse af stemmerettigheder, som bestemmer, hvornår den aktivt udøver sit ejerskab, og hvordan den i så fald udøver det. Politikken kan hentes på foreningens hjemmeside.

3.2 Indhold af politik om aktivt ejerskab

Ved udarbejdelse af politikken har ledelsen inddraget de gældende anbefalinger for aktivt ejerskab.

4. Kommunikation og pleje af interessenter

4.1 Kommunikationsstrategi

For at styrke gennemslagskraften lægger foreningens kommunikationsstil og -form sig tæt op ad stilen og formen hos foreningens investeringsrådgiver og distributør, som foreningen deler brandudtryk med.

4.2 Pleje af interessenters interesser

Foreningens aftaler med foreningens interessenter tilgodeser såvel hensyn til foreningen som til interessenterne, der kan bidrage til foreningens udvikling.

5. Revision

5.1 Ledelsens indstilling til valg af revisor

Bestyrelsen vurderer årligt, om revisionen har været uafhængig og kompetent i sine ydelser til foreningen.

5.2 Aftalen med revisor

Revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem foreningens ledelse og revisor.

5.3 Dialog med revisor

Bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelse.

Bestyrelsen kan mindst én gang årligt mødes med foreningens revisor, hvor direktionen ikke er til stede.

5.4 Ikke revisionsydelser

Bestyrelsen vurderer årligt ved fornyelse af revisionsaftalen de vedtagne rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser.

5.5 Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Revisionen deltager i bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten er til behandling.

5.6 Resultatet af revisionen

Resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner baseret på et udkast til revisionsprotokollat.

6. Aktieudlån

6.1. Governance

Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen eller den enkelte afdeling ikke må yde lån, herunder aktieudlån. Ledelsen påser, at dette overholdes.

6.2. Regnskabsmæssigt

Henset til, at foreningen eller den enkelte afdeling ikke må yde lån, herunder aktieudlån, oplyses der ikke om aktieudlån i årsrapporten.